Stichting CLOK bepleit landelijk uitstel besluiten lokale ondernemersfondsen

17 juli 2020

Stichting CLOK bepleit een landelijk uitstel van besluiten en stemmingen over de voortzetting van de drie soorten lokale ondernemersfondsen met één jaar. De aanleiding is evident: Corona. Besturen van ondernemers stellen momenteel noodgedwongen andere prioriteiten. Hun ondernemers zijn bezig met het overeind houden van hun bedrijf. Ook gemeenten maken overuren en hebben te maken met capaciteitsproblemen. De voor besluiten en stemmingen noodzakelijke bijeenkomsten zijn niet mogelijk.

De adequate besluitvorming bij de drie soorten fondsen voor de voorbereiding, instelling of voortzetting van een fonds vergt een lange en intensieve begeleiding.
Dit geldt voor fondsen die gebaseerd zijn op de Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ), financiering vanuit de opbrengsten van de reclamebelasting en de OZB-fondsen. Deze voorbereiding neemt gemiddeld vier tot negen maanden in beslag en kan door Corona nu niet worden gestart. Het gaat niet alleen over de voorbereiding aan de kant van de ondernemers. Ditzelfde geldt voor de voorbereiding en besluitvorming door gemeenteraden over de fondsen.

Focus op BIZ
Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk dat ondernemers structureel samenkomen, kennis uitwisselen en op elkaar kunnen bouwen. Deze samenwerking is de afgelopen vijf jaar al vaak bewerkstelligd via een bedrijveninvesteringszone (BIZ); eind 2019 telden we al 301 BIZ-zen! Veel van deze BIZ-zen gaan in 2020 hun volgende termijn in; dit betekent dat de instellingsprocedure en uiteindelijke stemming opnieuw moeten worden doorlopen. En laat daar nu juist het pijnpunt liggen. Al was het maar om de reden dat bij de fondsen betrokken partijen momenteel niet fysiek bijeen mogen komen. Het laten doorlopen van de huidige BIZzen met een jaar en het uitstellen van de herstemming kan formeel gezien niet zonder wijziging van de Wet BIZ. De maximale termijn van een BI-zone is in die wet begrensd op 5 jaar.

Concreet advies
Het pleidooi van CLOK betreft uitstel voor één jaar van specifiek de BIZ-fondsen op bedrijventerreinen, winkelcentra en binnensteden. Deze prioritering voor de BIZfondsen
is evident, gelet op de beperkingen in de wettelijke regeling. Voor fondsen op basis van de reclamebelasting en de gemeentebrede ondernemersfondsen adviseert CLOK in de loop van de komende maanden een specifieke oplossing te vinden. Hiervoor is geen wetswijziging nodig, maar wordt wel een eenduidige door alle gemeenten met ondernemersfondsen gevolgde beleidslijn bepleit door CLOK. Dit om eenduidig beleid en een gelijk speelveld voor alle ondernemers binnen ondernemersfondsen te bewerkstelligen.

Nadere toelichting
Zonder uitstel zal bijvoorbeeld een groot aantal BIZ-fondsen, dat nu al bezig is met een herstemmingsprocedure, ophouden te bestaan. Dit betekent in die gevallen dat in 2021 essentiële activiteiten zoals beveiliging, promotie en onderhoud zullen stoppen. Activiteiten die essentieel zijn voor bedrijven om uit de Coronacrisis te komen. Voor sommige binnensteden en winkelcentra zal het wegvallen van een  ondernemersfonds tot omzetverlies leiden. Het wegvallen van ondernemersfondsen en BIZ-zen is een groot verlies. Immers, deze zijn essentieel voor het organiserend vermogen op lokaal niveau en bij uitstek dé manier om collectief invulling te geven aan de aanpak van de maatschappelijke opgaves voor de komende jaren.

Na-ijleffect Corona
Stichting CLOK vraagt daar nu aandacht voor, omdat het na-ijleffect van Corona naar verwachting groot zal zijn. Volgens bij CLOK aangesloten parkmanagers moeten de
grootste klappen op bedrijventerreinen hoogstwaarschijnlijk nog gaan vallen en zijn ondernemers met man en macht bezig het hoofd boven water te houden.

Advies: éénmalig landelijk uitstel
Gezien de grote toegevoegde waarde van deze fondsen en de uitzonderlijke situatie waarin we ons collectief bevinden, is het niet meer dan logisch om te kijken naar alternatieven. Daarom pleit Stichting CLOK voor het éénmalig landelijk uitstellen van de volgende termijn voor BIZ-zen met 1 jaar. Dit alternatief geeft ademruimte voor alle deelnemende partijen, waardoor een adequate instellingsprocedure en stemming gewaarborgd kunnen blijven. Succes is immers afhankelijk van voorbereiding en zonder die voorbereiding is falen een feit.

Voor wie is dit advies bestemd?
Dit advies van CLOK is dus ook gericht op besturen van ondernemersfondsen op lokaal niveau als hierbij betrokken gemeenten die met deze besturen samenwerken. CLOK adviseert hen elkaar op te zoeken, de krachten te bundelen en samen op te trekken bij het op lokaal niveau door CLOK bepleite uitstel.

Let op wettelijk kader
Een BIZ opereert binnen een wettelijk kader. Ons pleidooi kan betekenen dat de wet in het kader van de Corona-maatregelen wordt aangepast of dat onderdelen tijdelijk
buiten werking worden gesteld. CLOK doet een beroep op kabinet en Tweede Kamer om wettelijk mogelijk te maken dat BI-zones waarvan de looptijd in 2020 afloopt,
met een jaar worden verlengd. Ons advies aan gemeenten en BIZ-besturen betekent dus niet dat u dit lokaal direct kunt doorvoeren, wel pleit CLOK voor een landelijk
gecoördineerde discussie over de maatregelen die wij in dit persbericht adviseren tussen de hierboven genoemde partijen.

Namens Stichting CLOK,
Herman Timmermans,
Voorzitter Stichting CLOK

Voor informatie: Herman Timmermans, 06-51429559